Pora na drugi lockdown w Austrii

Zmiany obowiązują od wtorku 3 listopada 2020 roku.

 

31 października 2020 r. kanclerz Austrii,  Sebastian Kurz, poinformował  w czasie konferencji prasowej o najważniejszych obostrzeniach w związku z pandemią koronawirusa.

 

MIEJSCA PUBLICZNE
Przy wchodzeniu do miejsc publicznych na świeżym powietrzu należy zachować minimalną odległość 1 metra od osób, które nie mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym.
Przy wchodzeniu do miejsc publicznych w zamkniętych pomieszczeniach należy zachować minimalną odległość 1 metra od osób, które nie mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym, oraz nosić osłonę ust i nosa.

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE WYCHODZENIA
Opuszczenie prywatnego mieszkania lub przebywanie poza prywatnym miejscem swojego zamieszkania (a więc również w innych prywatnych mieszkaniach) w godzinach od 20:00 do 6:00 następnego dnia jest dozwolone tylko z następujących powodów:
- zapobieganie bezpośredniemu zagrożeniu dla życia i zdrowia oraz mienia;
- opieka nad osobami potrzebującymi wsparcia i pomaganie im, wykonywanie praw i obowiązków rodzinnych (np. prawo do odwiedzin małoletnich dzieci);
- zaspokojenie podstawowych potrzeb życia codziennego (zaopatrzenie w podstawowe dobra do codziennego użytku, znalezienie nowego mieszkania, kontakt z partnerami niemieszkającymi w tym samym gospodarstwie domowym, realizacja podstawowych potrzeb religijnych, takich jak wizyty na cmentarzach lub w miejscach kultu, wizyty u lekarza);
- cele zawodowe i edukacyjne (w razie potrzeby), udział w postępowaniach sądowych/administracyjnych lub czynnościach urzędowych;
- przebywanie na świeżym powietrzu w celu regeneracji fizycznej i psychicznej.
Lokale mieszkalne w obiektach noclegowych oraz w domach spokojnej starości, domach opieki i domach dla osób niepełnosprawnych również są traktowane jako mieszkania prywatne.
Początkowe ograniczenia dotyczące wychodzenia będą obowiązywać do 12.11.2020 r. i mogą zostać przedłużone, jeżeli będzie tego wymagała sytuacja epidemiologiczna.

PRACA
Minimalne odległości w miejscu pracy muszą wynosić 1 metr, chyba że ryzyko zakażenia można zminimalizować za pomocą odpowiednich środków ochronnych.
Jeżeli ze względu na charakter działalności zawodowej nie można zachować minimalnej odległości, ryzyko zakażenia należy zminimalizować za pomocą innych odpowiednich środków ochronnych (np. poprzez tworzenie stałych zespołów, instalowanie ścianek działowych lub ścianek ze szkła plexi).
Obowiązek noszenia ochrony ust i nosa w miejscach, w których nie jest to przewidziane prawem, jest dopuszczalny tylko w drodze porozumienia między pracodawcą a pracownikiem.

Działania ochronne dla grup ryzyka:
W przypadku osób z chorobami towarzyszącymi obowiązuje szczególna ochrona na stanowisku pracy:

- Pacjenci obciążeni ryzykiem otrzymują pismo z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z którym mogą zwrócić się bezpośrednio do swojego lekarza.
- W oparciu o listę kontrolną lekarz przygotowuje zaświadczenie dla pracownika w celu przedłożenia go pracodawcy, co ma zapewnić optymalne bezpieczeństwo.
- Pracownik ma do wyboru trzy opcje:
- Samodzielne zabezpieczenie się na stanowisku pracy, np. osobny pokój lub określona sytuacja robocza, w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia.
- W przypadku braku takiej możliwości należy sprawdzić możliwość wykonywania obowiązków pracowniczych w domu w trybie pracy zdalnej.
- Jeżeli to również nie będzie możliwe, pracownika należy zwolnić z obowiązku świadczenia pracy, koszty dofinansowania przejmie kraj związkowy.
- Nie ma obowiązku udania się do lekarza, ale osoby z chorobami towarzyszącymi mają prawo do szczególnej ochrony.

TRANSPORT PUBLICZNY I STACJE METRA, DWORCE KOLEJOWE, PERONY, PRZYSTANKI AUTOBUSOWE, LOTNISKA
Minimalna odległość 1 metra oraz osłona ust i nosa musi być przestrzegana również w środkach transportu publicznego oraz na stacjach kolejowych i w poczekalniach.
Jeżeli ze względu na liczbę pasażerów oraz podczas wsiadania i wysiadania nie jest możliwe zachowanie odległości co najmniej jednego metra, możliwe jest w drodze wyjątku odstąpienie od tej zasady.
Noszenie osłony ust i nosa jest obowiązkowe przez cały czas jazdy.

SZKOLNICTWO

- Szkoły średnie i uniwersytety przechodzą od 3 listopada 2020 na nauczanie zdalne

- Szkoły podstawowe i przedszkola będą funkcjonować w trybie stacjonarnym

Biuletyn informacyjny dla przedszkoli
Biuletyn informacyjny dotyczący rozpoczęcia nauki w szkole jesienią 2020 r.

HANDEL I USŁUGI
- Przebywając w strefie dla klientów, należy zachować odległość co najmniej jednego metra od osób, które nie mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym.
- Przy wchodzeniu do strefy dla klientów w zamkniętych pomieszczeniach firmy należy nosić osłonę ust i nosa.
- Administratorzy tych obiektów i ich pracownicy muszą nosić osłonę ust i nosa w kontakcie z klientami, jeśli nie ma innego odpowiedniego środka ochronnego, który oddzielałby przestrzenie pomiędzy osobami i gwarantował ten sam poziom ochrony.
- Powyższe przepisy dotyczą również targowisk na wolnym powietrzu, kontaktu między stronami w organach administracji i sądach, zamkniętych pomieszczeń instytucji zajmujących się praktykowaniem kultu religijnego oraz bibliotek.
- Administratorzy obiektów handlowych muszą dopilnować, aby w tym samym czasie w obiekcie była obecna maksymalna dozwolona liczba klientów, tzn. na jednego klienta przypadało 10 m2 (jeśli strefa dostępna dla klienta jest mniejsza niż 10 m2, do obiektu może wejść tylko jedna osoba). Dotyczy to również strukturalnie połączonych lokali użytkowych (np. centrów handlowych), bibliotek i archiwów.
- Jeśli ze względu na specyfikę usługi nie można zachować minimalnej odległości jednego metra między klientami a usługodawcami, ryzyko zarażenia należy zminimalizować poprzez wprowadzenie odpowiednich środków ochrony.

OPIEKA ZDROWOTNA
- Podczas wizyt w szpitalach i ośrodkach zdrowia, a także w miejscach, w których świadczone są usługi zdrowotne i opiekuńcze, w zamkniętych pomieszczeniach należy nosić osłonę ust i nosa oraz zachowywać dodatkowo minimalną odległość 1 metra.
- Goście i pracownicy domów seniora, domów opieki i domów dla niepełnosprawnych muszą zachować odległość 1 metra od osób, które nie mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym (jeżeli jest to związane z ich działalnością zawodową) oraz nosić osłonę ust i nosa w pomieszczeniach zamkniętych. Dotyczy to również pensjonariuszy przebywających w miejscach ogólnodostępnych, które nie są częścią mieszkalną.
- Osoby odwiedzające domy seniora oraz domy opieki muszą posiadać negatywny wynik testu antygenowego (nie starszy niż 24 godziny) lub testu PCR (nie starszy niż 48 godzin). Jeżeli nie można przedstawić negatywnego wyniku testu, przez cały czas trwania wizyty należy nosić maseczkę ochronną (CPA) lub równoważną bądź maseczkę o wyższym standardzie ochrony.
- Pensjonariusze domów seniora i domów opieki muszą również przedstawić negatywny wynik testu (podobnie jak odwiedzający) przed nowym przyjęciem do obiektu. Pracownicy szpitali, domów opieki i domów seniora są co tydzień badani pod kątem COVID-19.
- Jednego pensjonariusza domu seniora i domu opieki może odwiedzać tylko jeden gość co dwa dni. W sumie w okresie od 3.11.2020 r. do 17.11.2020 r. każdego pensjonariusza mogą odwiedzać maksymalnie dwie różne osoby. Od dnia 18.11.2020 r. każdego pensjonariusza może odwiedzać jeden gość dziennie. Nie dotyczy to wizyt w ramach opieki paliatywnej i wsparcia hospicyjnego.

SŁUŻBA PUBLICZNA
Ochrona ust i nosa musi być stosowana w kontaktach ze stronami w organach administracji i sądach administracyjnych.

GASTRONOMIA ORAZ OBIEKTY NOCLEGOWE
- Obiekty gastronomiczne, z wyjątkiem usług na wynos, muszą pozostać zamknięte.
- Odbiór żywności i napojów jest dozwolony między godziną 6:00 a 20:00, pod warunkiem że nie są one spożywane na miejscu. W czasie odbioru żywności należy zachować odległość co najmniej jednego metra od osób, które nie mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym, oraz należy nosić osłonę ust i nosa.
Niżej wymienione obiekty gastronomiczne mogą być otwarte w godz. od 6:00 do 20:00:
- obiekty gastronomiczne w szpitalach i sanatoriach;
- domy seniora, domy opieki i domy dla niepełnosprawnych;
- obiekty służące opiece nad dziećmi i młodzieżą (w tym szkoły i przedszkola) oraz ich zakwaterowaniu;
- przedsiębiorstwa;
- obiekty noclegowe, pod warunkiem że posiłki i napoje są podawane wyłącznie do dyspozycji gości hotelowych;
- transport publiczny, pod warunkiem że żywność i napoje są podawane wyłącznie pasażerom.
W odniesieniu do powyższych wyjątków stosuje się następujące zasady:
- Przy wchodzeniu do lokalu do momentu zajęcia miejsca przy stoliku lub opuszczając stolik, należy zachować minimalną odległość 1 metra od innych osób (nienależących do grupy gości) oraz należy nosić ochronę na usta i nos (MNS).
- Grupy gości mogą być wpuszczane do pomieszczeń zamkniętych, jeżeli składają się maksymalnie z 6 osób dorosłych z maksymalnie 2 różnych gospodarstw domowych plus nieletnich dzieci lub osób mieszkających w tym samym gospodarstwie domowym lub tworzących grupę odwiedzających we wspólnym obiekcie noclegowym.
- Limitem osobowym nie może być objęte maksymalnie 6 niepełnoletnich dzieci, wobec których osoby te pełnią obowiązki opiekuńcze.
- Administratorzy tych obiektów i ich pracownicy muszą nosić osłonę ust i nosa w kontakcie z klientami, jeśli nie ma innego odpowiedniego środka ochronnego, który oddzielałby przestrzenie pomiędzy osobami i gwarantował ten sam poziom ochrony.
- Administratorzy muszą zapewnić utrzymanie minimalnej odległości jednego metra między grupami gości lub podjąć inne odpowiednie środki ochronne w celu zapewnienia oddzielenia przestrzeni pomiędzy osobami.
- Żywność i napoje nie mogą być spożywane w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca wydania (tzn. nie mogą być spożywane przy barze). Konsumpcja jest dozwolona tylko w pozycji siedzącej w pomieszczeniach, gdzie wydawane są posiłki.
- Samoobsługa jest dozwolona tylko wtedy, gdy ryzyko zakażenia można zminimalizować poprzez zastosowanie specjalnych środków higienicznych.
Obiekty noclegowe muszą pozostać zamknięte. Obowiązują tu niżej wymienione wyjątki:
- osoby, które przebywają w miejscu zakwaterowania przez uzgodniony już wcześniej okres;
- zakwaterowanie w celu opieki nad osobami potrzebującymi pomocy i udzielania im pomocy;
- zakwaterowanie w celach zawodowych i edukacyjnych zapewnione przez prawnie uznane instytucje;
- zakwaterowanie w celu zaspokojenia pilnej potrzeby mieszkaniowej;
- zakwaterowanie gości sanatorium;
- szkoły z internatem, internaty dla praktykantów, akademiki.
Obiekty noclegowe, dla których wprowadzono powyższe wyjątki, mogą być prowadzone na następujących zasadach:
- Odległość co najmniej 1 metra w ogólnie dostępnych miejscach od osób niemieszkających we wspólnym gospodarstwie domowym lub nienależących do grupy gości we wspólnym mieszkaniu.
- Przy wchodzeniu do ogólnie dostępnych miejsc w pomieszczeniach zamkniętych należy stosować ochronę ust i nosa.
- Administratorzy tych obiektów i ich pracownicy muszą nosić osłonę ust i nosa w kontakcie z klientami, jeśli nie ma innego odpowiedniego środka ochronnego, który oddzielałby przestrzenie pomiędzy osobami i gwarantował ten sam poziom ochrony.
- W sektorze gastronomicznym turystycznych obiektów noclegowych stosuje się zasady dotyczące gastronomii.
- Odległość co najmniej 1,5 metra we wspólnych sypialniach lub stosowanie innych technicznych środków ochronnych w celu oddzielenia pomieszczeń.

MSZE I DOMY MODLITWY
Wstęp do zamkniętych obiektów kultu religijnego jest dozwolony, jeśli zachowane zostaną następujące warunki:
- Co najmniej 1 metr odległości między osobami, które przynajmniej tymczasowo nie mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym, oraz noszenie osłony ust i nosa.
- Podczas praktyk religijnych na świeżym powietrzu należy zachować minimalną odległość 1 metra od osób, które nie mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym.
- Obowiązek zachowania minimalnej odległości nie ma zastosowania, jeżeli dotyczy osób sprawujących czynności religijne.

SZTUKA, KULTURA I IMPREZY
Zabronione jest organizowanie imprez (np. wydarzeń kulturalnych, ślubów, uroczystości urodzinowych). Śluby cywilne mogą się odbywać.
Wyłączone z tego są (między innymi):
- uroczystości w domach prywatnych (ale spotkania w garażach, ogrodach, wiatach lub stodołach są zabronione);
- spotkania nie więcej niż 6 osób z maksymalnie 2 różnych gospodarstw domowych (plus maksymalnie 6 niepełnoletnich dzieci);
- wydarzenia związane z praktykowaniem kultu religijnego;
- wydarzenia związane z przygotowaniem i realizacją szkolenia oraz doskonalenia zawodowego kierowców, ogólnych egzaminów technicznych i końcowych egzaminów zawodowych;
- wydarzenia sportowe na najwyższym poziomie.
Odbywać mogą się poniższe wydarzenia pod warunkiem zachowania minimalnej odległości 1 metra od osób, które nie mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym oraz noszenia osłony ust i nosa:
- pogrzeby z udziałem maksymalnie 50 osób;
- spotkania w celach kształcenia i szkolenia zawodowego lub w celu realizacji działań integracyjnych zgodnie z ustawą integracyjną;
- zgromadzenia na mocy ustawy o zgromadzeniach (demonstracje).

SPORT I REKREACJA
Zabrania się wstępu do miejsc publicznych w celu uprawiania sportów wiążących się z kontaktem fizycznym.
Wejście na teren obiektów sportowych jest również zabronione. Obowiązują jednak następujące wyjątki:
- Dozwolone jest wchodzenie na teren obiektów sportowych (np. kortów tenisowych, obiektów do treningu na świeżym powietrzu) w celu uprawiania sportu bez kontaktu fizycznego. Czas spędzony na obiekcie sportowym jest ograniczony do czasu trwania aktywności sportowej. Należy zachować minimalną odległość 1 metra od osób niemieszkających we wspólnym gospodarstwie domowym. Do zamkniętych pomieszczeń obiektów sportowych można wchodzić tylko wtedy, gdy jest to niezbędne w celu dalszego uprawiania sportu na świeżym powietrzu.
- Sportowcy najwyższego poziomu mają prawo wstępu na ten teren.
- Wejście do obiektów rekreacyjnych, z wyjątkiem tych w domach prywatnych, jest zabronione. Są to m.in. baseny, szkoły tańca, teatry, kina, muzea, ogrody zoologiczne i parki zwierząt.

AKTUALNE OSTRZEŻENIA DLA PODRÓŻUJĄCYCH
Informacje o obowiązujących przepisach i ograniczeniach dotyczących wjazdu do Austrii w związku z pandemią koronawirusa, jak również aktualne ostrzeżenia dla podróżujących można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych pod adresem www.bmeia.gv.at oraz na stronie Ambasady RP w Wiedniu  

INFORMACJE DOTYCZĄCE OBOWIĄZKU NOSZENA MASECZEK
Obowiązkowe jest noszenie szczelnie przylegającej osłony zakrywającej okolice ust i nosa (np. noszenie przyłbic na twarz nie jest dozwolone od 7.11.2020 r.)w następujących miejscach:

- przy wchodzeniu do miejsc publicznych w zamkniętych pomieszczeniach;
- we wszystkich środkach transportu publicznego oraz na związanych z nimi stacjach i poczekalniach;
- podczas odbierania jedzenia i napojów z zakładów gastronomicznych;
- administratorzy i ich pracownicy w obiektach gastronomicznych i detalicznych muszą nosić maseczkę podczas kontaktu z klientem, jeśli nie ma innego odpowiedniego środka ochronnego, który oddzielałby przestrzenie pomiędzy osobami;
- podczas wizyt w domach opieki, szpitalach i sanatoriach oraz miejscach, w których świadczone są usługi zdrowotne i opiekuńcze;
- w taksówkach oraz w pojazdach świadczących usługi przewozowe osób do transportu szkolnego i przedszkolnego oraz do transportu osób niepełnosprawnych;
- w kontaktach ze stronami w organach administracji i sądach administracyjnych;
- na pogrzebach, demonstracjach i wydarzeniach wymienionych w rozporządzeniu (szkolenia, działania integracyjne);
- zamiast maseczki do zakrycia ust i nosa można użyć również przylegającego szalika lub chustki;
- brak obowiązku noszenia maseczki obowiązuje w stosunku do dzieci w wieku 0–5 lat oraz osób, które nie mogą nosić maseczki ze względów zdrowotnych (wymagane jest zaświadczenie lekarskie);
- noszenie maseczki jest obowiązkowe w przypadku uczniów i nauczycieli poza pomieszczeniami klasowymi;
- pomimo noszenia maseczki należy zachować odległość co najmniej jednego metra od osób, które nie mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym.

Top
Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Österreichisch-Polnischer Verein für Kulturfreunde „Galizien“, jest administratorem danych osobowych, które przetwarza na zasadach określonych w polityce prywatności. Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na zasadach określonych w tej polityce. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie w można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej z której Pan/Pani korzysta lub konfiguracji usług internetowej. More details…